Caritas – jedna z największych organizacji charytatywnych działających w Polsce, jak i na świecie.

    Caritas jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana w 1989. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Posiada własną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego i państwowego. Caritas Polska koordynuje pracę 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas Internationalis i Caritas Europa. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich a także imigrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski.

     Początki działalności Caritas w Polsce to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy. Szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Caritas utworzyła profesjonalne placówki opiekuńczo-wychowawcze: Stacje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Samotnej Matki, kuchnie dla ubogich, świetlice dziennego pobytu dla dzieci i osób w podeszłym wieku, itp.

    W ciągu swego istnienia, Caritas w Polsce przygotowała i wdrożyła kilka programów ukierunkowanych zarówno na pomoc krajową (organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Kromka Chleba, Program Skrzydła, Okno życia) i zagraniczną (Adopcja na odległość). W grudniu 2009 Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski uhonorował organizację Caritas Polska odznaką "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka" 

 

Również przy naszej parafii istnieje Parafialny Zespół Caritas.

 

Zgodnie ze Statutem głównym zadaniem Caritasu jest mobilizacja całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem. Tak też pojmują swoją rolę członkinie Zespołu organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia i podejmując starania o własną formację duchową. Wiele zadań powtarzanych z roku na rok stało się już tradycją. Taki charakter mają np.: uroczyste „opłatki", wielkanocne Jajko", dzień chorego, pielgrzymki do różnych sanktuariów dla chorych, samotnych i niepełnosprawnych, odwiedziny pielgrzymów. Od lat z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia przygotowywane i przekazywane są paczki z artykułami spożywczymi dla rodzin wielodzietnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

  

 Jeżeli są osoby dysponujące wolnym czasem, a chcące go zagospodarować poświęcając się pracy charytatywnej to zapraszamy do współpracy. 

 

Opiekunem grupy jest ksiądz Proboszcz.