CHRZEST DZIECKA

 

KANDYDAT NA CHRZESTNEGO


Kanon 872 KPK

 

Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstwić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

 

Kanon 873 KPK

 

Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

 

Kanon 874 KPK

 

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 

  1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  2. ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

 

WAŻNE DOPOWIEDZENIE !!!

Ponieważ często zdarza się, że kandydat na chrzestnego nie jest znany w parafii, gdzie ma się odbyć chrzest, dlatego konieczne jest w takiej sytuacji dostarczenie zaświadczenia, które stwierdza, że wybrany przez rodzinę człowiek spełnia wszystkie kanoniczne wymagania, aby w Kościele rzymsko-katolickim być chrzestnym.

W takim wypadku sam zainteresowany powinien udać się do parafii, gdzie aktualnie przebywa (czyli uczęszcza na Mszę świętą, przyjmuje sakramenty święte, i faktycznie zamieszkuje) i stamtąd uzyskać stosowne zaświadczenie. Nie ma tutaj znaczenia adres miejsca zameldowania wpisany do dokumentów, bo w istocie ktoś np. może mieć stałe zameldowanie w Nawojowej a faktycznie mieszkać już od kilku miesięcy (m.in. w związku z wyjazdem do pracy czy zamieszkaniem po ślubie) w zupełnie innej miejscowości. W takim przypadku stosowny dokument stwierdzający możliwość zostania chrzestnym wydaje Proboszcz miejsca aktualnego przebywania a nie miejsca zameldowania.

W praktyce - każdy, kto od ponad pięciu miesięcy przebywa poza Nawojową, stosowne zaświadczenie pobiera od Proboszcza miejsca, gdzie aktualnie przebywa. A w interesie zainteresowanego jest umożliwić tamtejszemu Proboszczowi wyrobienie obiektywnego osądu, co do swojego życia religijnego, poprzez zgłoszenie się, że się tam przebywa, zamieszkuje, pracuje, przystępuje do sakramentów świętych itp.